PODKLADY

POTŘEBNÉ INFORMACE PRO VYBRANOU SLUŽBU 

1) Co potřebuji pro zpracování znaleckého posudku / odhadu

Pro vypracování odhadu či posudku potřebuji o oceňované nemovitosti znát co nejvíce stavebně-technických informací. Většinu z nich budete určitě znát a to ostatní je možné nalézt v projektové dokumentaci.

Co budu potřebovat za informace?

 • Stáří nemovitosti (rok výstavby/kolaudace)
 • Provedené úpravy a modernizace vč. jejich stáří
 • Počet nadzemních/podzemních podlaží a jejich výměra
 • Dispozice (počet obytných místností vč. výměry)
 • Druh konstrukcí svislých/vodorovných (základy, nosné zdi, příčky, stropy)
 • Příslušenství (vedlejší stavby, garáž, balkon, sklep)
 • Napojení na inženýrské sítě (vodovod, elektřina, kanalizace, plynovod)
 • Informace o věcných břemenech, zástavních právech, apod.
 • Fotografie dokládající technický stav nemovitosti

V jaké dokumentaci tyto informace vlastně najdete? Podle účelu ocenění jsou to následující dokumenty:

Pro ocenění nemovitostí:

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Geometrický plán pro zaměření pozemků
 • Projektová dokumentace
 • Stavební povolení
 • Kolaudační rozhodnutí
 • Kupní smlouva
 • Dříve zpracované odhady nebo znalecké posudky

Pro ocenění nedokončených staveb:

 • Projektová dokumentace oceňovaných staveb pro stavební povolení
 • Soupis realizovaných stavebních úprav a změn na oceňované nemovitosti s datem jejich provedení
 • Informace o skutečném účelu užití oceňovaných nemovitostí

2) Co potřebuji znát pro stanovení obvyklého nájemného:

 • Nájemní smlouvy o pronájmu celé nemovitosti nebo její části
 • Pojistné smlouvy na nemovitosti - pojištění na živelné pohromy, pojištění odpovědnosti apod.
 • Doklad o zaplacení daně z nemovitosti za poslední rok
 • Doklad o provozních nákladech
 • Doklad o nákladech za běžnou údržbu nemovitosti

3) Co potřebuji znát pro vypracování smlouvy: 

Údaje o smluvních stranách:

 • Jména, adresy trvalého bydliště a rodné číslo účastníků
 • U společností obchodní firma (název) a IČO

Údaje o dotčených nemovitostech:

 • Katastrální území
 • Parcelní čísla pozemků, čísla jednotek, popisná čísla domů

V případě kupní smlouvy:

 • Kupní cena
 • Způsob úhrady (v případě hypotečního úvěru i název penězního ústavu)
 • Zástavní právo
 • Termíny podpisu smlouvy, úhrady kupní ceny a předání nemovitosti

Vedlejší ujednání smlouvy:

 • Práva a povinnosti smluvních stran, včetně sankcí za jejich porušení
 • Podmínky pro uskutečnění plnění ze smlouvy
 • Zřízení věcného břemene
 • U darovací smlouvy zákaz zatížení/zcizení

3) Co potřebuji pro vypracování pasportu:

 • Místní šetření se zaměřením objektu
 • Informace o objektu + fotodokumentace