MÉ SLUŽBY

 

CO VŠE A ZA JAKÝM ÚČELEM PRO VÁS MOHU ZPRACOVAT ?

Ve spolupráci s advokátem Vám zpracuji odhady, znalecké posudky, smlouvy, pasporty pro soudy, státní orgány, bankovní sektor, právnické i fyzické osoby. 

Ocenění nemovité věci potřebují fyzické a právnické osoby např. při jednání s:

 • finančními úřady

 • obecními úřady a úřady krajské samosprávy

 • advokáty a advokátními kancelářemi

 • notáři

 • exekutory

 • insolvenčními správci a likvidátory

 • a s dalšími

Nejčastější účely ocenění nemovitých věcí:

 • koupě a prodej majetku

 • daň z převodu nemovité věci

 • daň darovací

 • dědické řízení

 • rozdělení podílového vlastnictví

 • zřízení věcných břemen

 • stavebně technický stav stavby

 • pro pasportizaci staveb

 • a jiné

Druhy nemovitých věcí - co je předmětem ocenění:

 • budovy a haly

 • inženýrské stavby

 • rodinné domy

 • rekreační chalupy a rekreační domky

 • rekreační chaty a zahrádkářské chaty

 • byty

 • nebytové prostory

 • rozestavěné stavby

 • pozemky

 • věcná břemena                                                                      


ODHADY/POSUDKY 

Znalecký posudek

Znalecký posudek vyhotovuje osoba jmenovaná a zapsaná do seznamu znalců a tlumočníků pro různé obory činnosti ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu podle zákona č.37/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a podle prováděcí vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.37/1967 Sb. Znaleckou činnost vykonávají také znalecké ústavy. Znalecký posudek použijete např. pro daň z nabytí nemovitých věcí, exekuční a insolvenční řízení,. 

Známe 2 základní druhy znaleckých posudků

 • Úřední - znalec stanoví hodnotu nemovité věci (tzv. cena zjištěná nebo často nazývaná cena administrativní) pro potřeba platby daně. Nejčastěji se jedná o daň z převodu nemovitých věcí, či daň darovací, a to podle platných cenových předpisů.
 • Tržní - znalec stanoví hodnotu nemovité věci v závislosti na vývoji cen na realitním trhu.

Odhad tržní ceny nemovité věci

Odhady tržní ceny nemovité věci mohou, kromě jmenovaných znalců a znaleckých ústavů, vyhotovit také odhadci nemovitých věcí.

Ocenění nemovitosti obvyklou cenou neboli odhad tržní ceny odráží skutečnou hodnotu nemovitosti na realitním trhu. Odhad tržní ceny využijete např. při rozhodování o možném prodeji nebo nákupu nemovitosti, vyřizování úvěru v bance nebo při vkladu nemovitosti do základního jmění společnosti.

Pro účely dědického řízení stačí odhad obvyklé ceny nemovitostí formou vyjádření pro notáře, neboli zjednodušeným odhadem. Obvyklá cena nemovitosti se určuje k datu úmrtí zůstavitele. 

Částku za odhad/posudek je možné uhradit převodem na účet a je splatná v den dokončení. Podklady potřebné pro ocenění nemovitosti naleznete na stránce informace.


ODHAD OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO

Nájemné je možné ocenit samostatně pro účely stanovení optimální ceny, za kterou budete svoji nemovitost pronajímat. 

Ekonomické nájemné pokryje vlastníkovi veškeré náklady spojené s vlastnictvím nemovitosti a jejím pronájmem a k tomu přinese přiměřený výnos z kapitálu, který byl do pořízení nemovitosti vložen.

Obvyklé nájemné splňuje definici obvyklé ceny majetku a služby, uvedenou v § 2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Výše obvyklého nájemného je cena, který by byla dosažena při pronájmu stejné, popřípadě obdobné nemovitosti. Při objednání odhadu obvyklého nájemného obdržíte dokument, který bude zahrnovat dvě výsledné ceny nájemného. Budete si tak moci jednoduše spočítat, zda se Vám pronájem vyplatí, či nikoliv.


SMLOUVY K NEMOVITOSTEM

  V rámci svých služeb Vám mohu též ve spolupráci s advokátem vyhotovit darovací smlouvu, kupní smlouvu, nájemní smlouvu, smlouvu o zřízení/zrušení věcného břemene, prohlášení vlastníka a další. Ke každé vypracované smlouvě pro Vás připravím také návrh na vklad do katastru nemovitostí. Smlouvy připravím s garancí, že vše proběhne jednoduše, rychle a precizně po právní stránce. 

 •  DAROVACÍ SMLOUVA
 • Darovací smlouva slouží k bezúplatnému převodu nemovitosti z převodce na nabyvatele. Nejčastějším případem je převod majetku z rodičů na děti. Pro bezproblémové darování je třeba dodržet zákonem stanovený postup a já Vám mohu zajistit bezchybné splnění všech požadavků.

 • KUPNÍ SMLOUVA
 • Prodáváte, nebo kupujete nemovitost? Pomohu Vám připravit kupní smlouvu na míru Vašim potřebám tak, aby byl Váš obchod úspěšně dokončen. Realizovaným obchodem vzniká kupujícímu povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí. 
 • NÁJEMNÍ SMLOUVA
 • Připravím Vám nájemní, či podnájemní smlouvu na byt, obchodní prostory, nebo pozemky. V nájemní smlouvě hrají roli zejména ustanovení o právech a povinnostech smluvních stran a možnosti ukončení nájemního vztahu. Kvalitní nájemní smlouvou předejdete možným budoucím problémům a ochráníte se tak před zbytečným rizikem. V případě pravidelného příjmu z nájmu Vám mohu pomoci s oceněním nemovitosti pro účely stanovení nákladů podnikání - odpisů.
 • ZŘÍZENÍ/ZRUŠENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
 • Kupujete nemovitost s věcným břemenem? Máte zájem o zřízení věcného břemene po prodeji/darování Vaší nemovitosti? Postarám se o ideální řešení Vašich požadavků.Věcné břemeno je nejčastěji zřizováno kupní/darovací smlouvou. Sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene je ale možné i dodatečně, pokud se na tom strany dohodnou. Typická jsou věcná břemena užívání, cesty, služebnosti inženýrských sítí, právo na svod dešťové vody, právo na vodu a požívací práva. Věcná břemena se zapisují do katastru nemovitostí. Věcné břemeno zaniká společnou dohodou povinného a oprávněného, nebo smrtí oprávněného. K výmazu z katastru nemovitostí dochází po podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí s doložením oprávnění k výmazu (smlouva, úmrtní list oprávněného, a jiné). Při prodeji nemovitosti s věcným břemenem dochází ke snížení kupní ceny ve výši nákladů (finančních i časových) nutných k odstranění.

PASPORT STAVBY

Co to je pasport stavby?

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby - obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí.

K čemu slouží?

Pasport stavby nám slouží pro samotný návrh rekonstrukce, modernizace či energetické optimalizace, pro jednání s úřady a dotčenými orgány.

Kdy ho potřebuji?

Chceme-li rekonstruovat či modernizovat objekt a nemáme k dispozici žádné podklady nebo jsou podklady neaktuální a neodpovídají aktuální skutečnosti. Dále slouží jako podklad pro vypracování průkazu energetické náročnosti (PENB).

Co obsahuje pasport stavby?

   1. Průvodní zprávu

   2. Souhrnnou technickou zprávu

   3. Zjednodušený situační nákres

   4. Zjednodušenou výkresovou dokumentaci

Nabízím vypracování pasportu stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci stavby. Dokumentace obsahuje všechny náležitosti dle vyhlášky pro stavební úřad. Vypracujeme pasport bytové jednotky, rodinného domu, chaty, chalupy, bytového domu.